leetcode——子集生成问题

2019-01-15

78. 子集

子集

给定一组不含重复元素的整数数组 nums,返回该数组所有可能的子集(幂集)。

参见[Leetcode] Subset 子集

回溯法

这个题是回溯法最经典的题,因为要找到所有的子集,所以不需要任何判断条件就把路径加入到结果中即可。

class Solution:
  def subsets(self, nums):
    """
    :type nums: List[int]
    :rtype: List[List[int]]
    """
    # 使用回溯法
    res = []
    self.helper(nums, res, [], 0)
    return res

  def helper(self, nums, res, tmp, idx):
    res.append(tmp[:])
    for i in range(idx, len(nums)):
      tmp.append(nums[i])
      self.helper(nums, res, tmp, i+1)
      tmp.pop()

位运算法

求子集问题就是求组合问题。数组中的n个数可以用n个二进制位表示,当某一位为1表示选择对应的数,为0表示不选择对应的数。

class Solution:
  def subsets(self, nums):
    """
    :type nums: List[int]
    :rtype: List[List[int]]
    """
    n = len(nums)
    # n个数的子集有2^n个
    m = 1 << n
    res = []
    for i in range(m):
      tmp = []
      for j in range(n):
        # 1左移j位,监测i的哪一位为1,为1的话添加到列表,按位与:两个相应的二进位都为1,该位的结果值才为1
        flag = i & (1 << j)
        if flag:
          tmp.append(nums[j])
      res.append(tmp)
    return res

90. 子集 II

子集 II

给定一个可能包含重复元素的整数数组 nums,返回该数组所有可能的子集(幂集)。

思路和上题一样,区别在于如果有重复的只能加一次。好在我们已经先将数组排序(数组中有重复一般都可以用排序解决),所以重复元素是相邻的,我们为了保证重复元素只加一次,要把这些重复的元素在同一段逻辑中一起处理,而不是在递归中处理,不然就太麻烦了。所以我们可以先统计好重复的有n个,然后分别在集合中加上0个,1个,2个…n个,然后再分别递归。

class Solution:
  def subsetsWithDup(self, nums):
    """
    :type nums: List[int]
    :rtype: List[List[int]]
    """
    nums.sort()
    res = []
    self.helper(nums, res, [], 0)
    return res

  def helper(self, nums, res, tmp, index):
    res.append(tmp[:])
    for i in range(index, len(nums)):
      if i > index and nums[i] == nums[i-1]:
        continue
      tmp.append(nums[i])
      self.helper(nums, res, tmp, i+1)
      tmp.pop()

参考文献

【LeetCode】78. Subsets 解题报告
[Leetcode] Subset 子集